Cơ cấu tổ chức

 

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Phùng Tố Nga

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email: ngapt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đinh Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Email: xuandtt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Lưu Khánh Ly

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - GVCN lớp 1A1

Email: lylk.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Phan Huyền Thương

Chức vụ: GVCN lớp 1A2

Email: thuongph.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đoàn Hồng Vân

Chức vụ: Giáo viên dự trữ

Email: vandh.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Lại Thu Thủy

Chức vụ: GVCN lớp 2A2

Email: thuylt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đặng Lê Phương

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - GVCN lớp 2A3

Email: phuongdl.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đào Hồng Hạnh

Chức vụ: GVCN lớp 2A1

Email: hanhdh.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Phương Như Quỳnh

Chức vụ: GVCN lớp 3A2

Email: quynhnpn.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trần Thị Hằng

Chức vụ: GVCN lớp 3A1

Email: hangtt1.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Khối trưởng chuyên môn - GVCN lớp 3A3

Email: hant.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Phạm Thị Thu Hằng

Chức vụ: GV dự trữ

Email: hangptt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Dương Thị Hồng Hoa

Chức vụ: GVCN lớp 4A2

Email: hoadth.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Phạm Thị Hồng Minh

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - GVCN lớp 4A3

Email: minhpth.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trịnh Hải Yến

Chức vụ: GVCN lớp 4A1

Email: yentth.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Ngọc Diệp

Chức vụ: Khối trưởng chuyên môn - GVCN lớp 5A2

Email: diepnn.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Vũ Thị Hương Loan

Chức vụ: GVCN lớp 5A1

Email: loanvth.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Lê Hồng Ngân

Chức vụ: GVCN lớp 5A3

Email: nganlh.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Trần Thị Hằng

Chức vụ: Tổng phụ trách Đội

Email: hangtt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đỗ Thùy Linh

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - GV Tiếng Anh

Email: linhdt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Hải Hà

Chức vụ: GV Âm nhạc

Email: hanth.c1vp@badnhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Tú Anh

Chức vụ: GV Mỹ thuật

Email: anhntt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Hạ Thị Quỳnh Nga

Chức vụ: GV Thể dục

Email: ngahtq.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đỗ Văn Phát

Chức vụ: GV Tin học

Email: phatdv.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đặng Thị Khai

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Email: khaidt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ: Nhân viên thư viện

Email: hadtt.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Phan Thị Như Trang

Chức vụ: Nhân viên y tế

Email: trangptn.c1vp@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Nguyễn Đức Kiên

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Trần Văn Quý

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Mạnh Cường

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Vũ Thị Bông

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại: